Jak vyřešit transparentně sportovní dotace na Vsetíně?

Město Vsetín má svou koncepci (rozuměj – Strategický plán rozvoje města Vsetína pro období 2016-2023) ve kterém se na str. 44 píše:

Oblast kultury, sportu a volného času je městem Vsetínem podporována ve formě finančních příspěvků příspěvkovým organizacím, ve formě grantů a dotací na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a ve formě finančních příspěvků na údržbu kulturních, sportovních a volnočasových zařízení (viz obrázek 3-3 pro zachování výše finanční podpory vybraných oblastí kultury, sportu a volného času za období 2012-2015). Významnou možností pro financování aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času jsou rovněž externí dotační tituly, a to včetně dotačních titulů přeshraniční spolupráce.

Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti lze za hlavní otázky dalšího rozvoje města Vsetína v oblasti kultury, sportu a volného času považovat:

 • zachování bohatého kulturního, sportovního a volnočasového života na území města Vsetína s důrazem na stále více akcentovaný prvek zážitkovosti, respektive na zvyšování počtu osob participujících na těchto aktivitách,
 • zachování výše podpory aktivitám v oblastech kultury, sportu a volného času, a to včetně podpory externích subjektů
 • výběr priorit pro zlepšování stavu (modernizace, rekonstrukce) infrastruktury sportu, kultury a volného času komplexní konverze Domu kultury na kulturně-společenské centrum, rekonstrukce Lidového domu, zkvalitnění služeb Masarykovy veřejné knihovny investicemi do vzdělávací a kulturní infrastruktury, modernizace zimního stadionu na Lapači, rekonstrukce sportovní haly na Lapači, modernizace a rekonstrukce v současnosti již zastaralých bazénových technologií městských lázní, rekonstrukce sportovního areálu s fotbalovým hřištěm v místní části Semetín, revitalizace sportovně-rekreačního areálu Ohrada,
 • další zlepšování informovanost i a propagace kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
 • spojení kulturních, sportovních a volnočasových aktivit s cíli sociálního začleňování (např. neformální vzdělávání ve vazbě na základní gramotnosti/kompetence žáků, podpora procesu aktivního stárnutí, podpora komunitního života a další).

Nástrojem pro realizaci je městská programová dotace Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Vsetín v oblasti sportu v roce 2017 z kterého si dovolím také citaci:

Sport představuje v současnosti společenský a ekonomický jev narůstajícího významu, jež význačným způsobem přispívá k rozvoji společnosti. Sport se všeobecně těší velkému zájmu lidí a má zároveň obrovský potenciál je sdružovat a oslovovat, a to bez ohledu na věk či společenský původ. Sport je nástroj prevence, upevňuje zdraví obyvatel a zvyšuje kvalitu života. Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově a ve vzdělávání, tím napomáhá k posílení lidského kapitálu. Hodnoty, které sport zprostředkovává, přispívají k rozvoji vědomostí, dovedností, motivace, příznivě ovlivňují fyzický i mentálnímu rozvoj dětí a mládeže. Sport pomáhá učit se jistým pravidlům a respektovat rovné příležitosti, posiluje aktivní občanství. Tělesný pohyb patří k základním faktorům aktivního odpočinku, který účinně kompenzuje pracovní vypětí a častou jednostrannost současného života. Sport představuje také dynamické a rychle rostoucí hospodářské odvětví, může sloužit jako nástroj pro místní a regionální rozvoj, obnovu měst a pro rozvoj vesnic.
Cílem programu je:

 1. podpora činnosti organizací působících v oblasti sportu
 2. zkvalitnění podmínek pro činnost vykonávanou neziskovými organizacemi
 3. podpora individuálních sportovců
 4. podpora sportovního vyžití obyvatel města
 5. naplňování cílů Strategického plánu rozvoje města Vsetína pro období 2016-2023
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Vsetín pro tento program je 7 365 000 Kč.

Na posledním zastupitelstvu bylo odhlasován záměr navýšení o 1 000 000 Kč. V předešlých letech probíhalo ještě druhé kolo ve kterém se rozdělovalo dalších 2 300 000 Kč.

V nejlepším možném případě se bude rozdělovat 10 665 000 Kč.

Doručené žádosti: 16 168 360 Kč, 2200 místních dětí, co s tím?

Žádný systém nebude nikdy spravedlivý a dokonalý. Prioritou města by nemělo být podporovat vlastní sportoviště, ale zajistit podporu pro co nejvíce dětí, sportujicí mládeže, dospělých. Nejvíce transparentním rozdělením je pokrýt náklady spojené s nájmy, případně energie, pokud jednotlivý žadatelé provozují své sportoviště. Z předchozích mých příspěvků se jedná o cca 35-40% předpokládaných celkových nákladů.

Proč zohledňovat děti ze Vsetína?

Rozpočtové určení daní je pro obec zásadní, má přijem ze svých obyvatel.

Hm, a co s hokej?

V předešlém roce si hokej ukous částku 6 310 000 Kč. (67,3% celkových dotací). Město tu není na to aby podporovalo „200“ mladých hokejistů a hradilo jim trenéry a výzbroj, když ostatní nemají pokryty ani nájmy.

Ženy

Navrhuji 216 000 – 240 000 Kč, a doporučil bych navýšit počet členek ze Vsetína (do 21 let).

Mládež

Tady navrhuji největší změnu, z dotačního programu pokrýt jako všem náklady se sportovištěm a přidat onu minimání částku na člena, což vychází na opět cca 40% celkových náladů. Zbytek financí si mohou převést od mužů (např. 1 mil), když jim vychovávají budoucí hráče.

Muži

Řešit individuálně mimo dotační program, jedná se již o profesionální sportovce. Dělají městu obrovskou reklamu po celé ČR, nemám vůbec problém je podpořit napřímo. Viděl bych to na 3,5 mil. pro stávajicí soutěž a 4,5 mil. pro první ligu.

„Na Vsetíně vychovaní, Vsetínu věrní“

Tabulka jak bych si to představoval

Sešit má dva listy:

 • list - 1 (tab_nezohledňující vyši žádosti)
 • list -2 (tab_zohledňující vyši žádosti)

Uvedený text vyjadřuje pouze můj osobní pohled.