Rok se sešel s rokem a máme zde na stole znova žádosti sportovních klubů z města Vsetína.

Dotace vzrostla letos o 9% o proti loňskému roku  na částku 11 000 000 Kč

Období růstu +9%

Z došlých žádostí je patrné, že se všem daří udržet a posilit členskou základnu (nárust o 12,7%) a rozpočty všech co žádají o dotace je v souhrnu rekordních 32,5 mil Kč (32 459 825 Kč), což je nárust o 9% oproti roku 2018. Žádané prostředky jsou vyšší jen o 6,7%, tedy již přes 16 mil. Kč.

Tabulka – 2018 a Tabulka 2019

Letos nepodali žádost o proti roku 2018 dva kluby: Nohejbalový klub Vsetín a Sportovní klub Kobra.

Návrh rozdělení

Ani letos jsem nenechal ujít možnost navrhnou co nejtransparentněji a dle zadání dotačního titulu, tedy dle hlavních kriterií (počet členů a náklady na prostory) a doplňkového kriteria výkonnosti.

Jak jsem postupoval:

  1. určil jsem si klíč, náklady na prostory 40% z dotace, náklady na počet členů 40% a výkonnost zbytek
  2. náklady na prostory = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč, celkové náklady na prostory 10,26 mil. Kč; 4,4/10,26 = 42,87%, tímto procentem jsem všem vynásobil náklady na prostory (sloupec Z)
  3. náklady na počet členů = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč,  celkem členů 3519, z čehož vyplývá 1250 kč na člena, počet členů krát vypočtená částka je sloupec AA
  4. v tomto kroku již bylo patrné, že některé žádosti žadají méně, než vychází výpočet, proto bylo provedeno zastropování po výši žádosti, zbytek prostředku byl převeden do výkonosti (35%)
  5. výkonnost, byly vybrány 3 kluby a finance byli rozděleny dle poměru odměn (mezd)

Návrh rozdělení

Zdroje:

Tabulka s daty ze zádostí za rok 2018 a 2019

Tabulka google sheets včetně návrhu rozdělení

Tabulka PDF včetně návrhu rozdělení

Dotační program včetně odevzdaných žádostí

Sešel se rok s rokem a opět zde máme žádosti sportovních klubů o dotace. Žádosti jsou k nahlédnutí na webu města Vsetín. A co nejzajimavějšího z nich vyčteme?

3121 osob (100%)

sportujicí mládež do 21 let


518 – TJ Sokol
411 – TJ Mez
407 – TJ Zbrojovka
227 – Valašský hokejový klub
216 – FC Vsetín


Celkem máme ve vsetinských sportovích a volnočasových klubech registostrovaných 3121 dětí. Nejpočetnější členskou základnu má TJ Sokol Vsetín s 518 dětmi. Následuje TJ Mez s 411 dětmi a TJ Zbrojovka s 407 dětmi. S odstupem je pak hokej s 227 dětmi a fotbal s 216 dětmi.

903 osob (29%)

sportujicí mládež do 21 let mimo Vsetín


144 – TJ Sokol
141 – TJ Zbrojovka
85 – Royal Rangers
81 – Junák Vsetín
73 – TJ Mez


Dvacet devět procent sportujicí mládeže ve vsetinských sportovních a volnočasových klubech má trvalé bydliště mimo územní města Vsetín.

2218 osob (71%)

sportujicí mládež do 21 let ze Vsetína


374 – TJ Sokol
338 – TJ Mez
266 – TJ Zbrojovka
202 – Valašský hokejový klub
147 – FC Vsetín


Nejvíce dětí k pohybu táhne Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, tedy oddíl tance (All style unit), oddíl sportovní gymnastiky, oddíl všestranosti a stolního tenisu. TJ MEZ nabízí cvičení rodičů s dětmi, parkour, venkovní posilovnu, tenis a jiné volnočasové sportovní aktivity. Následují pak již "velké" kolektivní sporty.

29 784 160 Kč (100%)

rozpočty sportovních organizací


8 860 000 Kč – Valašský hokejový klub
4 420 000 Kč – FC Vsetín
3 174 306 Kč – TJ Zbrojovka
2 496 000 Kč – TJ Sokol
1 760 300 Kč – TJ Mez


Celkové rozpočty sportovních klubů dosahují téměř k třiceti milionům korun. Hokejová mládež pracuje s rozpočtem pod devět mil. kč. Fotbal operuje s částkou necelých čtyři a půl mil. kč.

9 192 455 Kč (32,47%)

nájemné a energie


3 200 000 Kč – Valašský hokejový klub
1 608 221 Kč – TJ Zbrojovka
970 000 Kč – FC Vsetín
598 000 Kč – TJ Sokol
460 000 Kč – TJ Alcedo


Nájemné a energie sportovních prostor se pohybují v částce přes devět milionů kč. Hokejový stadion stojí tři miliony dvěsta tisíc korun. Údržba fotbalových hřišť cca jeden mil. kč.

6 140 800 Kč (10,07%)

mzdy a odměny


2 870 000 Kč – Valašský hokejový klub
935 000 Kč – FC Vsetín
749 800 Kč – TJ Mez
570 000 Kč – TJ Sokol
406 800 Kč – TJ Zbrojovka


Jak je patrno z grafu a tabulky, jedinný Valašský hokejový klub si může dovolit zaplatit trenéry na částečné/celé úvazky (nebo švarc systém).

15 045 704 Kč (45,29%)

žádáná částka


5 200 000 Kč – Valašský hokejový klub
2 561 000 Kč – FC Vsetín
1 561 350 Kč – Klub biatlonu
1 423 750 Kč – TJ Zbrojovka
660 000 Kč – TJ Sokol


Největším žadatelem je Valašský hokejový klub, žádá na nájem a enerigie (3 200 000 Kč), materiál (400 000 kč), rozhodčí a zdravotní službu (300 000 kč), ubytování a stravu hráčů (300 000 kč) a mzdy (1 000 000 Kč). Klub biatlonu žádá 1 000 000 kč na nákup pozemku pro vybudování střelnice.

5 157 Kč (průměrná částka)

žádaná častka/sportujicí mládež do 21 let
(34 697 Kč až 312 Kč)


34 697 Kč – Klub biatlonu
22 907 Kč – Valašský hokejový klub
16 667 Kč – Hokejový klub Vsetín ženy
11 856 Kč – FC Vsetín
8 528 Kč – Ski klub Vsetín


Dle podaných žádostí je nejdražším sportem "biatlon". Nicméně je potřeba přihlédnout, že žádají finance na střelnici a že je toto číslo zavádějicí. Pokud by byla žádost bez střelnice tak by žádaná částka na člena klesla na 12 474 Kč. Dalším "drahým" sportem je hokej, fotbal a lyžování.

6 415 000 Kč [1]

alokace dotačního programu, v zadání dotačního programu 2018

7 500 000 Kč [2]

alokace  rozpočtu města na rok 2018

7 365 000 Kč + 500 000 Kč + 2 500 000 Kč [3] [4]

alokace dotačního programu v zadání dotačního programu 2017 + navýšení návrhem KOV + druhé kolo

15 %

prezentované navýšení všech dotačních programů na rok 2018

1,8 %

skutečné navýšení dotačního programu 2018 (po vyjmutí VHK s.r.o.)

navýšení dotačního programu 2017 o 15% je 8 470 000 Kč

Závěr:

Vzhledem k tomu, že VHK s.r.o. (hokej, A team, muži) se stal profesionálním klubem a nemůže žádat skrz dotační titul, tak byla alokace dotačního programu snížena právě o 950 tis. kč, které VHK s.r.o dostávalo každý rok. Skutečné reálné navýšení je necelé dva procentní body. Místo očekávaného navýšení o 2 055 tis. kč (VHK 950 tis. kč  + 15% 1 105 tis. kč [ze základu 7 365 000 Kč]) došlo k navýšení jen o 135 tis. kč (1,8 %) oproti roku 2017 (+17 % ze sníženého základu 6 415 000 Kč). Navýšení dotačního titulu o 135 tis. Kč znamená +585 tis. Kč (+8,5%) v porovnání s částkou rozdělovanou v prvním kole loňského roku (po odečtení fixní částky VHK s.r.o.). Otázkou je, zda a kdy bude druhé kolo dotací a v jaké části. Z hlediska plánování rozpočtu organizací je žádoucí znát zdroje i objemy financování na počátku roku a ne až na podzim (očekávaný termín druhého kola).

 

Dotace Zadání programu I. kolo II. kolo VHK s.r.o. Celkem
2016 7 365 000 Kč 7 365 000 Kč 2 300 000 Kč -950 000 Kč 8 715 000 Kč
2017 7 365 000 Kč 7 865 000 Kč 2 500 000 Kč -950 000 Kč 9 415 000 Kč
2018 6 415 000 Kč 7 500 000 Kč ? 0 Kč* 7 500 000 Kč

Tab. č. 1: Srovnání dotací do sportu za rok 2016-18 (* VHK řešeno v samostatné rozpočtové kapitole).


Použité zdroje:

Podrobná tabulka

Odevzdané žádosti

Rozpočet města na rok 2018 str. 14.

Jak je na Vsetíně pečováno o veřejné prostranství?

Pojďme si veřejné prostranství definovat. Zákon o obcích č. 128/2000 sb. říká:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Ve dnešním článku jsem se zaměřil na stav chodníků. Může se zdát, že je to věc nepodstatná, nicméně vše vypovídající, jak je „veřejné prostranství“ všeobecně vnímáno, opomíjeno a přehlíženo.

Pokračovat ve čtení

Psal se rok 2015 a bylo pondělí 22.6., konalo se zastupitelstvo města Vsetín. Nastal bod č. 27 „Prodej pozemku v prostoru u ČSOB“. Na město došla žádost z firmy Valatrans a.s. o odkoupení pozemku o celkové výměře 338,8 m². Výchozí stav je zobrazen v obrázku č.1 – fáze 0. Předmětný prodej pozemku je znázorněn na obrázku č. 2 – fáze 1 – fialovou šrafou. Zastupitelstvo hlasovalo všemi hlasy pro. Jak je z obrázku patrno, město tímto krokem prodalo pozemek, kde je umístěn stávající vjezd k objektu bývalé budovy banky ČSOB (nebo případně chcete-li IPB).

Pokračovat ve čtení


I. část  
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín, spolek 939 000 Kč
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s. 385 000 Kč
FC Vsetín, z.s 352 000 Kč
VK AUSTIN Vsetín z.s. 91 000 Kč
SKI KLUB MEZ VSETÍN z. s. 47 000 Kč
Družstvo sokolovny na Vsetíně, z.s. 46 000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Vsetín, Luh, pobočný spolek 37 000 Kč
   
II. část  
KČT Vsetín, z.s. 35 000 Kč
Florbal Vsetín, z.s. 123 000 Kč
   
III. část  
– Kč
   
IV. část  
Sportovní klub policie Vsetín, spolek 170 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín 650 000 Kč
Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, spolek 191 000 Kč
Celkem 3 066 000 Kč


Aktualizováno.

Program VIII rozděluje dotace tzn. na hlavu, dítě sportujicí 1x týdně dostane 1000 Kč, dítě sportujicí min. 2 týdně dostane 1800 (2000) Kč. Bylo zkontrolováno 1172 (první část) + 1356 (druhá část) + 802 (třetí část) + 1000 (čtvrtá část) z 4330 žádostí.

Jak je patrno z tabulky, tak v prvním části zkontrolovaných žádostí uspělo ze Vsetína sedm organizací, v druhé části dvě organizace. Ve třetím kole se žádné organizace ze Vsetína neobjevily. Ve čtvrté části se dostalo na tři organizace ze Vsetína.

Celkem žádalo dvanáct oraganizací ze Vsetína. Vyhověno bylo dvanácti organizacím, jedniný žadatel, kterému byla žádost zamítnuta z důvodu adminstrativní chyby byl Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, spolek, ale na odvolání  již bylo vyhověno.

Tabulka srovnaná podle velikosti.

 

Zdroj:

MŠMT, ČÁST 1,2

MŠMT, ČÁST 3

MŠMT, ČÁST 4

Tabulka rozdělení 1. část

Tabulka rozdělení 2. část

Tabulka rozdělení 3. část

Tabulka rozdělení 4. část

 

 

 
Vsetín - hazard - od 1.1.2017 platí Obecně závazná vyhláška města Vsetín č. 2/2016, která omezuje umístění sázkových her a loterii a obdobných hazardních her na jedno hrací místo. Tím to místem je budova Lidového domu - Mostecká č.p. 362. Dle vydaných povoleních Ministerstvem Financí bylo ke dni 31.12.2016 výdáno 161 licencí, tyto licence budou zrušeny. Aktuálně bylo zrušeno již 38 zařízení, dalších 65 zařízení již má vydáno rozhodnutí o odstanění zařízení a běží zákoné lhůty. Se zbývajicími 61 probíhá řízení. Výsledným stavem bude nových 76 zařízení, tedy o cca 50% méně "vyherních terminálů".

Vsetín díky KOVu dosáhl snížení z počtu 32 heren na jednu.

Současný návrh předložený zastupitelstvu:

Číslo
opatření
Opatření
Celková
alokace
Alokace
kolo č.1
Alokace
kolo č.2
Min- max
výše Dotace
Minimální
spoluúčast
žadatele
počet členů ze Vsetína do 21 let Výše dotace
na člena
Výše dotace – náklady na prostory
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v %) (os) (v tis. Kč) (v %)
1 Příspěvek na činnost výkonnostních
mládežnických sportovních klubů
1648 1648 0 5-470 0% 1357 1.2 53
2 Příspěvek na činnost
mládežnických preferovaných klubů
5100 5100 0 60-4000 0% 267 19.1 113
3 Příspěvek na činnost ostatních
mládežnických klubů
167 167 0 10-54 0% 382 0.4 78
4 Příspěvek na nové pořízení nebo
zhodnocení investičního majetku sportovních klubů
0 0 0 0 0%
5 Příspěvek na sportovní akce 0 0 0 0 0%
6 Příspěvek profesionálního sportu 950 950 0 950 0% 98.0

V minulém příspěvku na blogu jsem tak nějak shrnul odevzdané žádosti na dotace v oblasti sportu na rok 2017. Abych nebyl zase označen „profesionálním hazečem klacků pod nohy“. Udělal jsem návrh, jak bych předmětné žádosti vyřešil.

Pokračovat ve čtení

Page 1 of 212